Adatvédelmi nyilatkozat

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • A z Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • A z 2011. évi CXII. törvény –az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • A z 2001. évi CVIII. törvény –az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A . §-a)
 • A z 2008. évi XLVII. törvény –a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • A z 2008. évi XLVIII. törvény –a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • A z 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • A z 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó E A SA /IA B-ajánlásról
 • E ktv.; az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; a 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során;
 • A 2001. évi XL. törvény a hírközlésről; , valamint az
 • A z 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet; valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
 1. Definíciók
 2. Érintett/F elhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy;
 3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat –különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 4. Különleges adat:
 5. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 6. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 7. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok –teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 8. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj -vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 12. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 13. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is –adatok feldolgozását végzi;
 19. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely –ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot –az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok –teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez;
 24. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 25. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog –ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –(a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).
 26. E GT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 27. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem E GT-állam.

 

A lapelvek, adatvédelem, az adatkezelés célja és jogalapja

 1. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A . § (3) bekezdése.
 2. Az AgroVario Kft. a weboldalaihoz jutott adatokat bizalmasan kezeli. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. –A weboldal használata közben szükséges személyes jellegű –azonosításra alkalmas –adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény). Az AgroVario Kft. webáruházának oldalai regisztráció, vagyis bármilyen személyes adat megadása nélkül is böngészhetőek.
 3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 4. A személyes adatokat (Tbk. név, lakcím, levelezési cím, telefonszám.) csak abban az esetben rögzítjük, ha Ön megadta ezek valamelyikét a regisztráció során. A regisztráció során kizárólag olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
 5. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy –törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 6. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 7. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 8. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából –e törvény alapján –az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 8. A z érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
 9. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
 10. A kezelt adatok köre
 11. Regisztrációhoz kötött adatok: E mail cím, megjelenítendő név, jelszó, vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, irányítószám, mobiltelefonszám.
 12. További adatok, melyek tárolásra kerülhetnek: Eltérő, illetve további szállítási címek, vásárlói csoport besorolása. A regisztrált vásárlóink vásárláskori IP címe tárolásra kerül azonosítás céljából. 14. A z érintettek köre
 13. Csak a regisztrált vásárlók adatait tároljuk, a weboldal látogatóitól nem kérjük a fenti pontokban („kezelt adatok köre”) felsorolt adatokat.

A z adatok megismerésére jogosultak köre, adattovábbítás, adatfeldolgozók

 1. A megadott adatokat cégünk ügyfélszolgálati munkatársai láthatják a megrendelések teljesítése rendelési státusz értesítés és számlázás céljából.
 2. A z adatkezelés jogalapja: a F elhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A . § (3) bekezdése.
 3. Webáruházunk működése során elkerülhetetlen, hogy külső partnerek, mint adatfeldolgozók jelenjenek meg az adatkezelési folyamatban.

Esetünkben ezek az alábbiak:

Weboldalunk tárhelyszolgáltatója: Cím: Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132

A tárhelyszolgáltató elérhetősége: https://online.mhosting.hu

A z Ön által részünkre megadott kapcsolattartási és számlázási adatait az alábbi programokban rögzítjük, azaz az alábbi adatfeldolgozókkal dolgozunk együtt: M ailChimp

 1. Weboldalunk üzemeltető partnere: MKA Megoldás Kft.

Székhelye: 6449 Mélykút, Tavasz utca 92..

Cg. szám: 03-09-136621

A mennyiben a vásárló házhoz szállítást kért, úgy a szállításhoz szükséges adatokat átadjuk a GLS/DPD munkatársának, melyet kizárólag a megvásárolt termék(ek) kézbesítésének céljából és idejére használhat fel. A továbbított adatok köre szállítás esetén: név, szállítási cím, e -mail cím, telefonszám, tranzakciós összeg.

A z adatkezelés célja: házhoz szállítás.

Megrendelések teljesítése rendelési státusz értesítés és számlázás.

 1. A z adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak törvényi előírások keretében történhet. Bankkártyás fizetés esetén Ön, mint Ügyfél közvetlenül a Bankkal kerül kapcsolatba, a bank rendszerébe a bankkártyás fizetés semmilyen adata nem jut.
 2. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre a személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelők részére.
 3. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a Szolgáltatót.
 4. Szolgáltató a fenti hatóságok részére –amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.
 5. A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli. A Szolgáltató a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.
 6. Szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.
 7. A mennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 8. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 9. b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a F elhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 10. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Az adatkezelés időtartama

 1. A mennyiben a vásárló nem kéri adatai törlését, úgy a jogszabályoknak megfelelően, későbbi azonosítás céljára adatai tárolásra kerülnek. E zen adatok további feldolgozásra, visszakeresésre, továbbításra nem kerülnek, a vásárlók későbbi rendeléseinek megkönnyítésére (újbóli regisztráció elkerülése) alkalmasak.
 2. A z adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.
 3. A z adatok elérhetősége, módosítása és törlése, felhasználói jogok
 4. A z adatok módosításának lehetősége: A vásárló az összes, általa megadott adatot módosíthatja az „Adataim” menüpontban bejelentkezés után.
 5. A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: –e-mail útján (az info@agrovario.hu címre küldve törlési kérelmét).
 6. A vásárló továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, korlátozását, valamint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatokról, a 8.2. pontban megadott email elérhetőségen.
 7. A tévesen tárolt adatokat Ön kijavíthatja, illetve az Ön kérésére kijavítjuk. Bővebben: F elhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá –az érintett személyes adatainak továbbítása esetén –az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a F elhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a F elhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a F elhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves –és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A z értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. A mennyiben Szolgáltató a F elhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Cookie-k (sütik) kezelése:

 1. M unkamenet cookie: Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerülnek. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Funkcionális cookie E zek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Analitika

 1. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végzi Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/ads/ https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
 2. „Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja látogatottságának elemzésére. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.”
 3. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google U SA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlaplátogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
 4. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. E z a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript – szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. E mellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.
 5. Facebook Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon. A z adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat. A z adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”. Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A Szolgáltatás igénybevételével a F elhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban le írtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait. Ha tudni szeretné, hogy böngészője milyen cookie-kat használ, további információt talál az alábbi weboldalakon: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A 9se http://support.microsoft.com/kb/196955

Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok (akár a saját, akár a Partnerei részéről) küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és F elhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden –a reklámüzenetek küldéséhez szükséges –személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az adatlapján illetve az üzenetben lévő linkre kattintva.
 4. A z adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
 5. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont.
 6. A z adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.
 7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 8. A regisztráció során feliratkozhat hírlevelünkre, s így azonnal értesítést kaphat akcióinkról, termékújdonságainkról, termékérkezésekről valamint további érdekes információkról. A hírlevél bármikor szabadon lemondható (“hírlevél lemondása”), nem befolyásolja a webáruház jövőbeli használatát. –A hírlevél azonban igen hasznos információkat közöl, érdemes a feliratkozást megtartani.

Adatbiztonság

 1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
 2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, igazolható, valamint naprakész legyen.
 3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.
 5. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

Jogorvoslat

 1. Jogorvoslat jogérvényesítési lehetőségek Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 2. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatát Ügyfél vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 3. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 4. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 5. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 6. F elhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E -mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A fentiekkel való egyet nem értés az oldal használatának akadályát képzi. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa –akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A mennyiben a F elhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 • Üzemeltetői adatok: AgroVario Kft. Székhely: INVEST Park hrsz. 0421/22, 2941

Cégjegyzékszám: 29317697-2-11

Kiállító: Fővárosi Cégbíróság;

Adószám: 29317697211;

Elérhetőség: info@agrovario.hu;

Tel: +36-30/730-9559

GDPR A TÁRSASÁG EGYES ADATKEZELÉSEINEK ISMERTETÉSE

 1. Szerződő partnerek adatainak kezelése –vevők, szállítók nyilvántartása
 2. A személyes adatok kezelésének célja, kezelhető személyes adatok köre : a Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 3. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 4. A személyes adatok tárolásának időtartama : a szerződés megszűnését követő 8 év.
 5. A z érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az
 6. tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
 7. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
 8. A kezelhető személyes adatok köre : a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
 9. A személyes adatok kezelésének célja : a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 10. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái : a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
 11. A személyes adatok tárolásának időtartama : az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
 12. Az adatfelvételi lapot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.

A Társaság által végzett értékesítési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

 1. A z adatkezeléssel érintettek köre : a Társaság ügyfelei.
 2. A z adatkezelés célja : a Társaság, illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, a szerződések megkötése, teljesítése, nyomon követése, számlázás, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő megkeresés címzett reklámküldemény (meghatározást ld. a definíciók között) és telefon útján.
 3. A kezelt adatok köre : név, cím, e-mail cím, telefonszám, telefonhívások adatai, emailek adatai, születési dátuma, neme.
 4. A z adatkezelés jogalapja : a GDPR 6.§(1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele. Címzett reklámküldemény (postai direkt marketing) esetén az adatkezelés jogalapja a Grt. 6.§(4) bekezdése, telemarketing esetén pedig az E ht. 162.§-a.
 5. A telefonbeszélgetések rögzítésének és megőrzésének jogalapja a GDPR 6.§(1) f) pontja alapján a Társaságnak a telefonbeszélgetések során megrendelt szolgáltatások, megkötött szerződések, az ügyfelek által tett jognyilatkozatok (pl. leiratkozás, tiltakozás) bizonyításához, az ügyfelekkel folytatott interakciók (pl. reklamációk) utólagos rekonstruálásának biztosításához, a Társaság vitás ügyekkel kapcsolatos jogai érvényesítéséhez és védelméhez fűződő jogos érdeke.
 6. A z adatkezelés időtartama : a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 6 év, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év. A közvetlen üzletszerzési tevékenységek esetén az adatkezelés az ügyfél tiltakozásáig/leiratkozásáig tart. A telefonbeszélgetések megőrzési időtartama a telefonbeszélgetéstől számított egy év, illetve a visszahívást igénylők megadott telefonszámai a visszahívást követően törlésre kerülnek.
 7. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
 8. A z adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja : az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint –hozzájárulása visszavonása esetén –az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az A datkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
 9. A z adatkezelés célja : a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. A z Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
 10. A kezelt adatok köre : a megrendeléshez név, lakcím és e-mail cím szükséges, a számla kiállításához pedig név és lakcím. 4. A z adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. e.

A termék kiszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 1. A z adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja : az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. A z adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
 2. A z adatkezelés célja : az termék kiszállítása esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt terméket az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.
 3. A kezelt adatok köre : az adatkezeléshez a név, szállítási cím és telefonszám megadása szükséges. 4. A z adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a megrendelt termék kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján (Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról)

 1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.
 2. Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó világos és teljes körű –az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni (2003. évi C. törvény 155.§/4/). Ez alapján a Társaság honlapján az első látogatáskor egy rövid összefoglalót kell adni a látogató számára a sütik alkalmazásáról, és egy linken keresztül utalni kell a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
 3. A z elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (E lkertv.) 13/A . § (3) bekezdése szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Google A nalytics alkalmazása

 1. A z adatkezelő használja a Google A nalytics alkalmazást, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google A nalytics úgynevezett „cookie -kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a F elhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik a F elhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A F elhasználó által használt a weboldalakkal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA -beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a F elhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google U SA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldalak üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a F elhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal-és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 4. A Google A nalytics keretein belül a F elhasználó böngészője által továbbított IPcímet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a F elhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu Regisztráció a Társaság weboldalain https://mismart.hu :Google-féle cookie-kat használ, valamint a vásárláshoz szükséges cookie-kat. Regisztráció: • Vezetéknév • Keresztnév • E -mail • Jelszó Vásárlás : • Számlázás adatok • Keresztnév * • Vezetéknév * • Céges vásárlás esetén adószám (optional) • Céges vásárlás esetén cég név (optional) • Ország * • Utca * • Utca és házszám • Város * • Állam / Megye * • Irányítószám * • Telefonszám * • E -mail cím * Másik címre való szállítás esetén • Keresztnév * • Vezetéknév * • Cég név (optional) • Ország * • Magyarország • Utca * • Utca és házszám • Lakás, lakosztály, egység stb. (Választható) • Város * • Á llam / M egye * • Irány ítószám * H írlevél feliratkozás opció van az oldalon, ezeket külön kezeli az oldal, egyedi azonosító és a megadott adatok alapján.

Megadott adatok: • Vezetéknév, • keresztnév, • E -mail cím

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 1. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e -mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
 2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszám.
 3. A személyes adatok kezelésének célja:
 4. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 5. Reklámanyag küldése
 6. A z adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatást teljesítése céljából.
 8. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Direkt marketing célú adatkezelés

 1. Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján -a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel -kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
 2. A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e -mail címe, online azonosító.
 3. A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e -mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés /futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a Posta/futárszolgálat munkavállalói.
 6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Közösségi média

 1. A Társaság a következő közösségi médiákat alkalmazza:
 • Facebook https://www.facebook.com/agrovariokft/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
 • Instagram https://www.instagram.com/agrovario_kft/
 • Youtube
 1. Adatkezelők: Facebook, Instagram Adatkezelő: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5 -7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (a továbbiakban: „F acebook”). További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen találhat. Youtube Adatkezelő: Google Inc., A mphitheatre Parkway, M ountain View, CA 94043, U SA (a továbbiakban: „Google”). További információkat a Google adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://www.google.com/privacy címen találhat.
 2. A kezelt adatok köre : a közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe, profil adatai.
 3. A z érintettek köre: a közösségi oldalakon regisztrált személyek.
 4. A z adatkezelés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 5. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.
 6. A z adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
 7. A Társaság mellett a közösségi média felület üzemeltetője is adatkezelőnek minősül, akik maguk is adatkezelést végeznek. Az üzemeltető adatkezelésére a Társaságnak csak korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatjuk és paraméterezhetjük azt, a rendelkezésünkre álló lehetőségek körében elősegítjük az adatvédelmi szempontból megfelelő adatkezelését. A legtöbb esetben azonban nem tudjuk befolyásolni az üzemeltető tevékenységét, így nincsenek információink arról, hogy mely adatokat kezelnek pontosan.
 8. A Társaság adatkezelése: a szociális média felületeinken megadott adatokat pl.: kommentárok, videók, képek, linkek, hírek stb. a szociális média felület teszi nyilvánossá, elérhetővé és a Társaság részéről semmilyen egyéb célból nem kerülnek felhasználásra. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy Társaságunk hivatalos közösségi média oldalain tartalmakat töröljünk, amennyiben ez szükséges. Adott esetben tartalmait az oldalainkon keresztül megosztjuk, amennyiben erre a szociális média felület lehetőséget biztosít (Megosztás gomb) és kommunikálunk Önnel a médiafelületen keresztül. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Az adatkezelés célja a kommunikációs tevékenységünk teljesítése.
 9. A hol a közösség média felület üzemeltetője a Társaság számára lehetősége ad, ott a Társaság ügyel arra, hogy a közösségi média felületeinket adatvédelmi szempontból megfelelően alakítsa.
 10. A közösségi média felület üzemeltetőjének adatkezelése A közösségi média felület üzemeltetője webkövető/ targetált marketing eljárást alkalmaz. A targetálás (azon beállítások összessége, amelyek meghatározzák, hogy egy hirdetés milyen feltételek teljesülése esetén jelenjen meg) ugyanakkor attól függetlenül is megtörténhet, hogy a közösségi média felületen be van-e jelentkezve vagy regisztrált-e. A közösségi média által gyakorolt targetálásra Társaságunknak nincs befolyása, jogalapját a közösségi média felület üzemetetője határozza meg, a jogalap tekintetében önálló felelőssége van. A targetálást Társaságunk nem tudja deaktiválni.
 11. További információkat az üzemeltető adatkezelésével illetve az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban a szolgáltatók alábbi adatvédelmi tájékoztatójában talál.
 12. A Közösségi oldalak használata esetén az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása érvényes.

Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés

 1. A z érintettek köre: a Társaság hivatalos Facebook oldalán meghirdetett nyereményjátékéra regisztrálók.
 2. A z adatkezelés célja: a Társaság által szervezett nyereményjátékon történő részvétel biztosítása, a nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása.
 3. A z adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§ (1) b) pontja alapján a nyereményjátékra való jelentkezéssel létrejött szerződés teljesítése, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.
 4. A nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, azaz a játékos a nyereményjátékban történő részvétellel (az online regisztrációs adatlap kitöltésével) és a vonatkozó mező kipipálásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozza fel.
 5. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, ország, irányítószám, város, utca/házszám, telefonszám, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum, aláírás.
 6. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat kizárólag a nyereményjátékkal összefüggésben, a nyereményjáték időtartama alatt a játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (facebook üzenet, e-mail) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.
 7. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt nem nyertes játékosok személyes adatát (név) a Játék lezárását követően törli.
 8. Abban az esetben, ha a játékos nyereményre jogosult, úgy adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kerülnek megőrzésre.
 9. A játékosok a játékban történő részvétellel egyidejűleg kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesként a nevük a szervező hivatalos facebook oldalának üzenőfalán közzétételre kerüljön.
 10. A kezelt adatok címzettjei: a Társaság nyereményjáték lebonyolításában közreműködő partnerei, amelyek az egyes nyereményjáték szabályzatokban kerülnek megnevezésre. A Társaság a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mailcímével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügyintézéstől számított legfeljebb 6 év elteltével törli.